Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING TORDALE

Tordale hecht veel waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we hierover heldere en transparante informatie geven.

Tordale houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn gevraagd. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd.
 • We vragen uitdrukkelijke toestemming als wij persoonsgegevens bijhouden die niet tot de omschreven doelen behoren.
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We informeren jou over je rechten omtrent je persoonsgegevens, en respecteren deze rechten.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaken dat deze correct zijn. Persoonsgegevens worden zo veel als mogelijk verzameld in een digitaal dossier, waarbij we zorgen voor een beveiligde digitale omgeving.

Voor de cliënten, ouders, voogden, bewindvoerders en andere betrokkenen uit de context:

Je persoonsgegevens worden door Tordale gebruikt om de noodzakelijke en kwaliteitsvolle ondersteuning aan de cliënt te kunnen bieden en de nodige administratieve zaken en wettelijke verplichtingen te kunnen regelen.

Voor de medewerkers verbonden aan Tordale (personeel, vrijwilligers, …)

Je persoonsgegevens worden door Tordale voor volgende doeleinden en rechtsgronden gebruikt:

 • om het loonbeheer en de personeelsorganisatie mogelijk te maken, met inbegrip van de ondersteuning en de evaluatie van de werknemers.
 • om contact te kunnen opnemen en te communiceren met de werknemer.
 • om de opleidingen en de loopbaan van de werknemer te plannen.
 • de planning van het werk, de opvolging en de controle van de prestaties mogelijk te maken.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of passend binnen de hierboven beschreven doeleinden.

Voorbeelden van een derde partij (niet-limitatief):

 • apotheek voor medicatie van cliënten
 • VAPH en andere overheidsinstanties
 • Sociaal secretariaat voor opmaak van de loonfiches
 • RSZ en fiscus voor verplichte aangifte van tewerkstelling, aftrek van de sociale en fiscale bijdragen van het loon en voordelen…

Indien de GDPR-regelgeving dit vereist, wordt met derde partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Bewaartermijn

Tordale bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of wat door de wetgeving wordt verplicht. De bewaartijden worden vastgelegd in afspraken en procedures in het kwaliteitshandboek. Deze afspraken kan je ten allen tijde opvragen via info@tordale.be

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Tordale van gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan een beroepsgeheim.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze IT-systemen.
 • We maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de geldende beveiligingsmaatregelen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen via interne audits en risicoanalyses.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben, voor zover wij deze niet nodig hebben voor wettelijke verplichtingen of voor het uitvoeren van onze opdracht als organisatie. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, voor zover deze verwerking niet nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of het uitvoeren van onze opdracht.

Ook heb je het recht op een kopie van jouw gegevens of je kan ons toestemming geven om jouw gegevens over te dragen aan een derde.

Klachten en vragen tot verwijdering van gegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens (wens je bv dat gegevens over jou verwijderd worden van onze website, van facebook enz…) dan kan je dit doorgeven via de onderstaande contactgegevens. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Tordale kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via andere communicatiekanalen.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

GDPR@tordale.be, via het contactformulier op de website of telefonisch op 050/231365

conquered by | © 2024